Portfolio

Opdrachten Interim-management

Huidige opdracht:

Teammanager Klantadvies, zorgverzekeraar.

 

 

 

 

 

Teammanager Klant Contact Center Zorgverzekeringen

Aansturen team en coachen op KPI's. Het optimaal uitvoeren van alle klantcontacten gedurende EindeJaarsWerk, overgang zorgverzekeringen. Lid van managementteam, gezamenlijk neerzetten KlantContactCenter.

Manager Contractbeheer

Ontvlechten team Contractbeheer en Tabellenbeheer ten behoeve integratie Zorginkoop. Aansturen team en zodragen voor optimale procesuitvoering tijdens zorginkoop seizoen (eindejaar)

Teammanager Front-Backoffice

Aansturen backoffice, bewaken uitvoering indicering zorg. Veranderende organisatie.

 

Manager Bureau Client Service 

 

Opzetten en inrichten Client Services Bureau (CSB) ten behoeve van de in- door- en uitstroom van clienten. Het betreft clienten (SGLVG = sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten) die in zorg moeten worden genomen. In nauwe samenwerking met o.a. Dienst Justitiele Inrichtingen, Zorgkantoren en overige zorgaanbieders worden processen afgestemd en ingericht.

 

Manager Thuisservice
 
Als interim manager verantwoordelijk voor de aansturing van Klantenservice, Indicatiebeheer, Accountmanagement, Marketing&Communicatie en Productontwikkeling. Zorgdragen voor het (her)inrichten van de klantenservice in een front- en backoffice, ontwikkelen Marketing & Communicatie strategie en planvorming, inrichten van een efficient proces Indicatiebeheer. Marktbewerking en door effectieve inzet van accountmanagers het vergroten van de markt ten behoeve van Thuiszorg.

 

Teammanager

Als interim teammanager verantwoordelijk voor de aansturing van een groot callcenter. Zorgdragen voor optimale planning van personeel, functioneringsgesprekken en coaching.

Teamleider

Als interim teamleider verantwoordelijk voor een tweetal afdelingen (zorgverzekeraar). Optimaliseren processen, optimaliseren communicatie tussen betrokken afdelingen, coachen medewerkers en uitvoeren van diverse projecten.

Projectmanager

Als interim projectmanager het opzetten van een project om te komen tot een aanpak ten behoeve van een grote verhuizing en samenvoeging van twee locaties naar één nieuwe locatie. Deze verhuizing is onderdeel van een grote reorganisatie binnen een Ministerie. Taken waren het samenstellen van een projectgroep, het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak en het zorgdragen voor optimale communicatie tussen alle betrokken partijen.  

Interim teammanager

Als interim-manager verantwoordelijk voor het opzetten van een afdeling zorgtoewijzing ten behoeve van de uitvoering van de AWBZ. Inrichten van het team van casebehandelaren en zorgdragen voor de implementatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Aansturing van twaalf medewerkers, het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken. Het maken van werkafspraken tussen externe zorgaanbieders (GZ/GGZ en V&V) in de regio. Het afstemmen met zorginkoop zodat juiste zorg wordt ingekocht. Het ondersteunen van de verdere implementatie van AZR (AWBZ brede zorgregistratie). 

Interim teamleider

Als interim-manager verantwoordelijk voor de aansturing van 19 fte’s (team zorgbemiddeling verzekerden). Zorgbemiddeling is een nieuwe dienstverlening en moet als product verder worden geïmplementeerd in werkwijze, klantgericht handelen, vraaggestuurd werken. Daarnaast dienen de huidige en nieuwe processen verder te worden vormgegeven en geïmplementeerd. Tevens lid van de projectgroep Zorggarantie. Dit project heeft tot doel de zorgbemiddeling en geboden garanties verder te ontwikkelen, om te zetten in heldere procedures en goede werkafspraken. 

Interim Hoofd Bedrijfsbureau

Binnen een nieuw in te richten onderdeel van de Hogeschool, opleiding Verpleegkunde, Pedagogiek, HKP (Hoger Kader Pedagogiek), Laboratoriumonderwijs en de bijbehorende stagebureaus. Het Bedrijfsbureau is ondersteunend aan vier locaties en stuurt de verschillende secretariaten aan.Aandachtsgebieden: Inrichten front- en backoffice, aansturen van negentien medewerkers op verschillende locaties, communicatie, procesinrichting ten behoeve van de studentenadministratie, werklastverdeling, hanteren protocollen, administratieve organisatie en herinrichting van de stagebureaus. Lid managementteam.  

Hoofd Bedrijfsbureau

Naar aanleiding van een reorganisatie was het noodzakelijk een commercieel bedrijfsbureau in te richten. Hiertoe is eerst een team geworven en samengesteld. Aansturing van elf medewerkers. Verantwoordelijk voor de herinrichting van de administratieve processen, taken en verantwoordelijkheden behorende bij het bedrijfsbureau. Het begeleiden van de buitendienstmedewerkers in de nieuwe procesuitvoering.  

Deelprojectleider

Rechterhand van een projectleider bij een grote verzekeringsmaatschappij (implementatie organisatiebreed van een nieuw grootboeksysteem). Opstellen Plan van Aanpak, begeleiden van werkgroepen die voor de implementatie verantwoordelijk zijn. Aandragen methodieken en oplossingen. Overleg met MT over voortgang en resultaten.  

Overige functies bekleed in dienstverband zijn onder andere:

  • Manager Commerciële Zaken.
  • Consultant
  • Vestigingsmanager uitzendorganisatie.
  • Employment Relations Officer.
  • Hoofd Verkoop Binnendienst.

Opdrachten Coaching

Coaching van een manager in een zelfstandig behandelcentrum

Coachvraag: Hoe krijg ik overwicht op mijn team en hoe ben ik in staat om conflicten op de juiste manier te hanteren?

Resultaat: Manager is tot de conclusie gekomen dat een leidinggevende positie niet paste bij zijn kennis en kwaliteiten. Ambitie om leiding te geven was niet aanwezig en heeft gekozen om voor een andere, niet leidinggevende, positie te solliciteren  

Coaching van een projectleider in een overheidsorganisatie

Coachvraag: Hoe krijg ik het projectteam overtuigd van nut en noodzaak van de te ondernemen projectactiviteiten? Hoe plan ik de activiteiten en hoe stuur ik dit zo optimaal mogelijk aan?

Resultaat: Door de projectleider eerst te laten ontdekken waar haar eigen sterke en zwakke punten zaten werd ook helder waarom haar taken als projectleider als moeilijk werden ervaren. Door zich te focussen op de sterke punten en de zwakke punten met het projectteam te bespreken en taken anders te verdelen is het project uiteindelijk succesvol verlopen. De beoordeling van deze projectleider was goed en kreeg een compliment hoe verrassend er een verandering had plaatsgevonden in de uitvoering van de taken en aansturing van het projectteam met als resultaat een goed afgerond project waarin de gestelde doelen zijn behaald. 

Coaching van een team bij een zorgverzekeraar

Coachvraag: Hoe kunnen wij als team beter functioneren, meer van elkaar leren in plaats van veel discussie voeren en niet effectief communiceren?

Resultaat: Een team wat elkaar durft te confronteren met elkaars uitspraken, een duidelijk ander gedrag vertoont en veel meer met elkaar samenwerkt en bereid is om van elkaar te leren en elkaar te helpen.  

Coaching van een indivuele medewerker

Coachvraag: Hoe kan ik mij blijven handhaven in mijn functie gezien het vele ziekteverzuim en de persoonlijke omstandigheden waarin ik verkeer?

Resultaat: Door vele gesprekken waarin feedback sterk werd neergezet en vanuit de feedbackacties konden worden gedefinieerd kreeg de medewerker zelf het vertrouwen terug en de zin en verantwoordelijkheid naar haar werk en haar eigen ik. Door coachingstechnieken te leren aan de medewerker heeft dit bijgedragen aan de wijze waarop nu wordt geacteerd op zowel het persoonlijke vlak als de uitoefening van de functie. 

 

Meer info

Naam *
 
Bedrijf
 
Telefoon
 
E-mail *
 
Overig
 
 
 
NB: Velden met een * zijn verplicht.
Wanneer u hierboven uw contactgegevens invult, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw gegevens zullen omgaan.